Aykul Topçu Hukuk Bürosu


Av. Ömer AYKUL- Av. Deniz TOPCU’ya Verilecek Ortak Vekaletname Örneği

                Sayın..................................................................


BU NOT İLE NOTERE  (YURT DIŞINDA KONSOLOSLUKLARA) GİDİLİP VEKALETNAME ÇIKARTILIP ....... ASIL NÜSHA AVUKATA GÖNDERİLECEK

Kimlik Bilgisi :
Av.Ömer AYKUL
Süleymanbey Sok. Ergün Polat Apt.
No:1 K:2 D:12 Gayrettepe/İSTANBUL
Vergi Kimlik No: Mecidiyeköy V.D. 11450505472

Av. Deniz TOPÇU
Süleymanbey Sok. Ergün Polat Apt.
No:1 K:2 D:12 Gayrettepe/İSTANBUL
Vergi Kimlik No: Mecidiyeköy V.D. 36575136264

(UMUMİ)  VEKALETNAMEYE  EKLENECEK  HUSUSLAR


Ahzu kabz, sulh, karşı tarafı ibra, ikrar, davanın kabulü, davanın tamamen ıslahı, davadan veya kanun yollarından feragat, yargılamanın iadesini istemek, hakimin reddi ve hakimlerin fiilleri sebebiyle Devlet aleyhine tazminat  davası açmak, yemin teklif etmek, yemini kabul, iade veya ret etmek, kişiye bağlı haklara ilişkin dava açmak ve talepte bulunmak, şahsi sicil ile ilgili dava açmak ve şahsi sicille ilgili nüfus kayıtlarının tashihi, nesebin kabulü, tashihi ve reddi davası açmak, kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarla ilgili davaları açmak  ve takip etmek, müvekkilin iflasını istemek, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması teklifinde bulunmak ve bunlara muvafakat vermek, mirası ve vasiyeti ret etmek, haczi kaldırmak, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmak,  Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmak, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nde  davalar açarak takip etmek, akitleri imza, icra ve fesih etmek, icra satışlarına ve her tür ihalelere katılmak, pey sürmek, geçici ve kati teminat yatırıp çekmek, ihtarname keşide etmek ve ihtara cevap vermek, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmak (Vekaletnamenin en sonuna yazılmak koşulu ile) dilediğini tevkil ve teşrik etmek ve azil etmek.

DİĞER  EKLENECEK  HUSUSLAR
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NOT:
1.Ayrılık, boşanma ve ortak yaşama ara vermek, tapuda işlem tesisi ve vakıf kuruluşu için verilecek vekaletnameler fotoğraflı olacaktır. Tüzel kişilerin vereceği vekaletnamelere de,
İmza sirküleri ve yönetim kurulu (veya benzer) kararı (Noter onaylı) gerekmektedir.
2. Kişiye sıkı surette bağlı haklarla ilgili vekaletname  çıkarılırken hakkın ne olduğu açıkça belirtilmelidir.

Saygılarımla.

Av.Ömer AYKUL                                    Av. Deniz TOPÇU