Aykul Topçu Hukuk Bürosu


Ömer AYKUL’a Vakıflar İçin Verilecek Vekaletname Örneği

BU NOT İLE NOTERE  GİDİLİP VEKALETNAME ÇIKARTILIP  ASIL NÜSHA AVUKATA GÖNDERİLECEK


Kimlik Bilgisi :

Av.Ömer AYKUL
Süleymanbey Sok. Ergün Polat Apt.
No:1 K:2 D:12 Gayrettepe/İSTANBUL
Vergi Kimlik No: Mecidiyeköy V.D. 1220026884
T.C. Kimlik No : 11450505472


(UMUMİ)  VEKALETNAMEYE  EKLENECEK  HUSUSLAR

    Ahzu kabz, sulh, karşı tarafı ibra, ikrar, davanın kabulü, davanın tamamen ıslahı, davadan veya kanun yollarından feragat, yargılamanın iadesini istemek, hakimin reddi ve hakimlerin fiilleri sebebiyle Devlet aleyhine tazminat  davası açmak, yemin teklif etmek, yemini kabul, iade veya ret etmek, Vakıf kurmak ve kuruluşla ilgili her türlü işlemi yapmak, Vakıf Resmi Senedi tescili ve tadili ile ilgili Noterler dahil resmi mercilerde her türlü işlemi yapmak, bu konuda  davalar açmak ve takip etmek, müvekkilin iflasını istemek, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması teklifinde bulunmak ve bunlara muvafakat vermek, mirası ve vasiyeti ret etmek, haczi kaldırmak, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmak, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmak, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nde  davalar açarak takip etmek, akitleri imza, icra ve fesih etmek, icra satışlarına ve her tür ihalelere katılmak, pey sürmek, geçici ve kati teminat yatırıp çekmek, ihtarname keşide etmek ve ihtara cevap vermek, tahkim ve hakem sözleşmesi yapmak,tapu, kadastro ve nüfus müdürlükleri, maliye ve vergi daireleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bilumum resmi mercilerden, resmi ve özel öğrenim kurumlarından, kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlardan ve bütün özel kuruluşlardan belge almak, vermek, takip etmek, ve buralarda her tür işlem yapmak, (Vekaletnamenin en sonuna yazılmak koşulu ile) dilediğini tevkil ve teşrik etmek ve azil etmek.
 


Saygılarımla.


                                                                                                                  Av.Ömer AYKUL