Aykul Topçu Hukuk Bürosu


  YARGI VE SORUNLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME   EKO-HUKUK VE ORMANLARIMIZ   YABANCILARA ARAZİ SATIŞI KONUSUNDA HUKUKSAL İNCELEME   EKO-HUKUK ve ÜSTÜN KAMU YARARI   TEMEL DOĞAL VARLIKLARIMIZDAN ORMANLARIMIZ VE 2B SORUNU   TARIM ALANLARI ve MERALARDA AMAÇ DIŞI KULLANIM ve ÜSTÜN KAMU YARARI   ÜÇÜNCÜ KÖPRÜ VE EKO-HUKUK   YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULUNUN 30.04.2010 TARİH ve ESAS:2004/1 KARAR:2010/1 SAYILI İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ   DOĞAL VARLIKLARA ZARAR VEREBİLECEK YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINDA DANIŞTAY UYGULAMASI ve ÜSTÜN KAMU YARARI   TABİATI VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ KORUMA KANUNU TASARISI DEĞERLENDİRMESİ ve ÖNERİLER   Havza Yönetimi , Örgütlenmesi ve Genel Su Kanunu (Su Çerçeve Yasası) Projesi   Türk Hukuk Sisteminde Çevre ile ilgili Konularda Bilgiye Erişim-Katılım-İdareye/Yargıya Ulaşım Hakları ve Aarhus Sözleşmesi   YABANCILARA ARAZİ SATIŞI KONUSUNDA ANAYASA MAHKEMESİNİN 2644 SAYILI TAPU KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ 5872 SAYILI KANUN HAKKINDA SON KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ   ANAYASA MAHKEMESİNİN, 5831 SAYILI ve 3402 SAYILI KADASTRO ve 6831 SAYILI ORMAN KANUNU DEĞİŞTİREN KANUN HAKKINDAKİ 12.05.2011 TARİHLİ KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ   2A ve 2B ALANLARI İLE İLGİLİ TASARI ve CHP TEKLİFİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME   EKOLOJİK HUKUK AÇISINDAN YENİ ANAYASA GELİŞMELER-SORUNLAR-ÖNERİLER   648 SAYILI KHK ve DAYANAĞI 6223 SAYILI YETKİ KANUNUNUN EKOLOJİK HUKUK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ   TÜRKİYE’DE EKOLOJİK HUKUK UYGULAMALARI (ve özelde Trakya)(ECOLOGİCAL LAW PRACTİCES IN TURKEY specially in Thrace)   KENT HUKUKU VE ŞEHİR PLANLAMASI AÇISINDAN TAKSİM MEYDANI YAYALAŞTIRMA PROJESİ  HUKUK SİSTEMİNDE TEMEL İNSAN HAKLARI ve GELİNEN SON AŞAMA; “DÖRDÜNCÜ KUŞAK HAKLAR ve BUNLARI TALEP HAKKI”  MERSİN-AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ İLE İLGİLİ ÇED OLUMLU KARARININ ve NİHAİ ÇED RAPORUNUN HUKUKSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  MERSİN-AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ ANLAŞMASININ HUKUKSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  TÜRKİYE’DE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME HUKUKU ve SON ÇED YÖNETMELİĞİ

DOĞAL VARLIKLARA ZARAR VEREBİLECEK YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINDA DANIŞTAY UYGULAMASI ve ÜSTÜN KAMU YARARI

     Bilineceği  üzere Türk Hukuk Sisteminde özellikli doğal, kültürel, tarihi, jeolojik, arkeolojik ve kentsel varlıklar sit hukuku ile düzenlenmiştir. Bunlarla ilgili dayanağı Anayasa’nın 63. maddesi olan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu, temel hukuk normudur. Bu Kanuna dayanan, “Korunması Gereken Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik” de ayrıntılı alt hukuk normu olarak yer alır. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu da, aldığı ilke kararları ile, somut olaylarla ilgili kararlar oluşturacak olan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarına yön gösterici “İlke Kararları” nı alır.

 

     Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, 05.11.1999 tarihinde 659 sayılı ilke kararı ile ;

“Ülke çıkarları açısından yapılmasında zorunluluk olduğu ilgili Bakanlıkça belirlenmek koşuluyla I., II. ve III. derece doğal sit alanlarında;

Korumaya yönelik 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı ve/veya 1/5.000 ölçekli nazım plan kapsamında, plan yapılamadığı hallerde yapılacak tespit çerçevesinde igili koruma kurulunca uygun görüleceği şekliyle çevreye zarar vermeyecek enerji santralleri yapılabileceği,”

yönünde  bir karar almıştır. Her ne kadar bu kararın yenilenebilir enerji (özellikle rüzgar) santralleri için alındığı savunulsa da, karardaki ucu açıklık tartışmasızdır.

 

     Bu nedenle TEMA Vakfı adına 2000 yılında Danıştay’da bu karar için İPTAL davası açılmış, önce I. derece doğal sit alanları için iptal kararı alınmış, bilahare temyiz talebimiz de kabul görerek II. ve III. derece doğal sit alanları için iptal kararı alınarak doğal varlıklarımız o gün için korunabilmiş, fakat rüzgar santrali yatırımcıları ile karşı karşıya gelinmiştir. Bilahare Bakanlık yeni bir ilke kararı ile bunu sadece yenilenebilir enerji santralleri ile sınırlı tutacak ilke kararını almış ve bu mücadele ancak 2003 yılında neticelenebilmiş ve kararların kesinleşmesi ise 2005 yılını bulmuştur.

 

      Buradaki en önemli konu; artık hepimizin çok iyi bildiği ve güç aldığı “ÜSTÜN KAMU YARARI”  kavramı ilk kez Danıştay ararlarında yer almıştır. Bugün pek çok İdare Mahkemesinin kararlarına gerekçe yaptığı bu kavram için, TEMA Vakfı adına 1998 yılı başından itibaren açtığımız ilk davadan o güne kadar mücadele verilmiş ve ancak o tarihte Danıştay içtihatlarında yer alabilmiştir. Bizim için çok uzun olan bu süreç aslında hukuk tarihi için olağanüstü bir hızdır. Konu ile ilgili olarak tarafımdan yazılmış olan Ekolojik-Hukuk adlı kitabın 307 ile 329. sayfaları arasında ayrıntılı bilgi ve ilgili kararlar mevcuttur.

      Gayrettepe/03.02.2011

 

 

                                                      

                                                                                                               Av. Ömer AYKUL